Věda a výzkum

JAMU je vysoká škola univerzitního typu, a proto patří věda a výzkum, teoretická reflexe umělecké tvorby a významná publikační činnost dlouhodobě mezi priority fakulty. Vědecká činnost je vedle činnosti pedagogické a umělecké třetí hlavní oblastí, v níž Divadelní fakulta JAMU naplňuje své poslání. Intenzivně podporuje výzkumné a publikační aktivity studentů i pedagogů a snaží se být významným centrem základního a aplikovaného výzkumu divadla a dramatických umění a uměleckého výzkumu (artistic research) v České republice.

Fakulta pořádá vědecké konference a podporuje pedagogy v bádání podpořeném výzkumnými granty. Výstupy výzkumu vycházejí v odborných periodicích a monografiích a při jejich publikaci fakulta intenzivně spolupracuje s Nakladatelstvím JAMU. Výzkumnou činnost na fakultě podporuje a uskutečňuje Kabinet pro výzkum divadla a dramatu.

Fakulta také výrazně podporuje výzkum uskutečňovaný studenty, a to zejména doktorského studijního programu. Studentské projekty podporuje pomocí studentské grantové soutěže, jako vytváří prostor pro prezentaci výzkumné práce studentů v rámci mezinárodní divadelní konference a výstupy především studentských výzkumných projektů publikuje v Akademických studiích DF JAMU.